BİZE ULAŞIN
RAPORLARIMIZ
SİZDEN GELENLER
RESİM GALERİSİ
2009 Yılı Kadın Danışma Merkezi Verileri
 

VAN KADIN DERNEĞİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ 2009 YILI VERİLERİ

2009 yılında Kadın Danışma Merkezi’ne yeni başvuru olarak toplam 408 kadın gelmiştir. Bu sayıya önceki yılda başvuranların 2009 yılında devam eden görüşmeleri ve 2009 yılı içinde aynı kişi ile yapılan birden fazla sayıdaki görüşmeleri dâhil değildir.

                       

Genel Başvurular (Mülteciler ve Sığınmacı Başvuruları hariç): 163

Mülteci başvuruları:  245

 

GENEL BAŞVURULAR (Mülteci ve Sığınmacı Başvuruları hariç)

 

Başvuranın Cinsiyeti

 

Sayı

Yüzde

Kadın

162

99,4

Erkek

1

0,6

Toplam

163

100

 

Görüşmenin yapılma şekli

 

Sayı

Yüzde

Yüzyüze görüşme

161

98,8

Telefon danışmanlığı

2

1,2

Toplam

163

100

 


Görüşülen Kişi Kendisi mi?

Sayı

Yüzde

Kendisi için başvurmuş

160

98,2

Başkası adına başvurmuş

3

1,8

Toplam

163

100

 

Oturduğu İl

Sayı

Yüzde

Van

145

89,0

Ağrı

2

1,2

Hakkari

1

0,6

Diğer İller

3

1,8

Bilinmiyor

12

7,3

Toplam

163

100

 

Gelir Durumuna Göre Kadınlar;

 

Başvuran kadınların %92,6’sı gelir getiren bir işte çalışmamaktadır. %1,2’si evde gelir getiren bir işte çalışıyor iken %1,8’i ev ışında gelir getiren bir işte çalışmaktadır.

 

Başvuranın Gelir kaynağı

 

Sayı

Yüzde

Ev dışında ücretli bir işte çalışıyor

3

1,8

Evde gelir getiren bir iş yapıyor

2

1,2

Gelir getiren bir işte çalışmıyor

151

92,6

Bilinmiyor

7

4,3

Toplam

163

100

 

Medeni Durumuna Göre Kadınlar;

 

             %47,2’si Resmi nikahlı (tek eş),  % 5,5 resmi nikahlı ancak kuması var, %4,3’ü sadece dini nikahlı ve tek eş, %1,8’i dini nikahlı kuma, %29,4’ü bekar, %7,4’ü boşanmış, %2,5’inin eşi ölmüş, %1,2’si resmi evli olup ayrı yaşan kadınlardır.

 

Medeni Durumu

Sayı

Yüzde

Resmi nikahlı (tek eş)

77

47,2

Resmi nikahlı (kuması var)

9

5,5

Dini nikahlı (tek eş)

7

4,3

Dini nikahlı (kuma)

3

1,8

Bekar

48

29,4

Boşanmış

12

7,4

Eşi ölmüş

4

2,5

Resmen evli / ayrı yaşıyor

2

1,2

Bilinmeyen

1

0,6

Toplam

163

100

 

Yaş Durumuna Göre Kadınlar;

 

Genel olarak başvuran kadınlar 14-54 yaş arasındaki kadınlardır. %15,3’ü 14-19 yaş arasında, % 38,7’si 20-29 yaş arasında, %34,4’ü 30-39 yaş aralığında, %9,8’i 40-49 yaş aralığında, %1,2’si 50-54 yaş aralığındadır. Bu duruma göre yaşı 20 ila 40 arasında olan kadınların başvurularının çoğunlukta olduğunu görüyoruz.

 

Yaş

Sayı

Yüzde

14 – 19   (en küçük yaş 14)

25

15,3

20 – 29

63

38,7

30 – 39

56

34,4

40 – 49

16

9,8

50 – 54   (en büyük yaş 54)

2

1,2

Bilinmeyen

1

0,6

Toplam

163

100

 

Çocuk Sayısına Göre Kadınlar;

 

Başvuran kadınların %21,5’i tek çocuklu, %14,7’si 2 çocuklu, %9,9’u 3 veya 4 çocuklu, %3’ü 5-6 çocuklu olup hiç çocuğu olmayanların oranı %1,8 olup %47,2’si çocuk sayısını belirtmemiş veya bekar.

 

Çocuk sayısı

Sayı

Yüzde

0

6

1,8

1

35

21,5

2

24

14,7

3 - 4

16

9,9

5-6

5

3,0

Belirtilmemiş veya evli değil

77

47,2

Toplam

163

100

 

Eğitim Düzeyine Göre Kadınlar;

Danışma merkezine başvuran kadınların %29,4’ü okur yazar değil, %25,2’si İlköğretim 1. kademeyi bitirmiş, %12,3’ü düz lise mezunu, %10,4’ü İlköğretim 2. kademeyi bitirmiş, %8’i meslek lisesi mezunu, %8’i okur yazar, %4,3’ü Üniversite mezunu olup %2,5’inin öğrenim durumu öğrenilememiştir.

 

Eğitim Düzeyi

Sayı

Yüzde

Okur-yazar değil

48

29,4

Okur yazar

13

8,0

İlköğretim 1. kademe (5 yıl) bitirmiş

41

25,2

İlköğretim 2. kademe (8 yıl) bitirmiş

17

10,4

Düz Lise mezunu

20

12,3

Meslek Lisesi mezunu

13

8,0

Yüksekokul / Üniversite mezunu

7

4,3

Bilinmeyen

4

2,5

Toplam

163

100

 

Sosyal Güvencelerine Göre Kadınlar;

Kadınların %54,6’sı Yeşil Kartlı olup, %22’si SSK’lı, %10,4’ünün hiçbir güvencesi olmayıp, %4,9’u Bağkur’lu olup, %3,1’i Emekli Sandığı’na bağlı ve %11’inin sosyal güvence durumu bilinmemektedir. 2008 yılına göre derneğimize gelen başvurular ile karşılaştırdığımızda Yeşil Kartı olan kadınların başvurularında bir azalma olmuştur. 2008 yılında başvurucuların %65’i Yeşil Kartlı, %13’ü SSK’lı idi. 2009 yılında %54,6’sı Yeşil Kartlı, %22’si SSK’lılardır. 2008 yılında başvurucuların %12’sinin hiçbir sosyal güvencesi yok iken 2009 yılında bunda %2 oranında bir azalma kaydedilmiştir.

 

Sosyal Güvence Durumu

Sayı

Yüzde

Yeşil Kart

89

54,6

SSK

37

22,7

Bağ-Kur

8

4,9

Emekli Sandığı

5

3,1

Hiçbir güvencesi yok

17

10,4

Bilinmiyor

7

11,0

Toplam

163

100

 

 

Evlilik Şekillerine Göre Kadınlar:

Görücü usulü ile evlenme Van’da yaygın olup,  şu şekilde gerçekleşir. Evlenecek olan kadın veya erkeğe eş adayı aile veya çevredeki kişilerce gösterilir. Taraflar eğer evlenmeyi isterlerse görüşme evlilikle sonuçlanır. Kadınlar bunu beğenerek, severek ve isteyerek evlenmek olarak algılarlar. Zaten kadınlardan alınan geri bildirimler de bu yöndedir. Tabloda da görüldüğü gibi kendi isteyerek severek evlenen kadınların oranı %28,7, Kendi rızası ile görücü usulü evlenen yani görüp de beğenen kadınların oranı %30,4, yine görücü usulü ile ancak rızası olmadan zorla evlendirilen kadınların oranı %23,5, zorla evlendirilen kadın oranı %4,3, berdel yöntemi ile evlenen kadınların oranı %3,5 iken evlilik şeklini belirtmeyen kadınların oranı %9,6’dır.

 

Evlilik şekli*

Sayı

Yüzde

Kendi isteyerek / severek

33

28,7

Görücü usulü – kendi rızasıyla

35

30,4

Görücü usulü – rızası olmadan

27

23,5

Zorla

5

4,3

Berdel

4

3,5

Bilinmiyor

11

9,6

Toplam**

115

100

*Birden fazla evliliği olanlar için son evliliği sorulmuştur

** Hiç evlenmeyenler bu tabloya katılmamıştır

 

Başvuru Nedenlerine Göre Kadınlar:

 

Tablodan da görüldüğü gibi en yüksek oranlar ekonomik ihtiyaçları işaret etmektedir. Kadınların birden fazla talepte bulunduğu başvuru nedenlerinin toplamının toplam başvuran sayısından fazla oluşundan anlaşılabilir. Görüşmelerin içeriğinde tablolara yansıyamayan sonuçlardan en önemlisi parasız bir kadının hayatındaki şiddeti sonlandırması için paraya ihtiyaç duyduğu, parasızlık halinde girişimde bulunmaktan vazgeçmesinin çok muhtemel olduğudur.  Özellikle adalete erişimin çoğunlukla paraya dayalı olarak zor olacağı kaygısı kadınların davalarını açmaya para buluncaya kadar vazgeçmeleri derneğin kuruluşundan beri karşılaşılan bir sorundur. Adli yardım gibi kolaylıkların aktarılmasının her beş kadından biri için ne derece önemli olduğu tabloda açıkça görülmektedir. Derneğe gelen kadınların %65,1’i ekonomik destek için gelmiştir yani ilk olarak yaşadığı aile içi ve toplumsal şiddetten kurtulmak için ekonomik desteğe ihtiyaç duymaktadırlar ki ekonomik şiddet gördüğünü ifade eden kadın oranı %41’dir. Yine iş bulmak için gelen kadın oranı da %32,5’dir. Hukuksal destek isteyen kadınların oranı %20,9, korunma desteği isteyenlerin oranı %14 ve barınma desteği isteyen kadınların oranı %12,9’dur. Bu oranlardan çıkardığımız sonuç ise maalesef kadınlar aile içinde yaşadıkları şiddet çok ciddi bir boyuta ulaştığında çözüm yolları aramaya başlıyor ve şiddetten öldürülme veya ciddi bir fiziksel zarar yaşama korkusu içinde korunma ve barınma ihtiyacı ile bize veya başka kurumlara gidiyorlar.  Neredeyse hukuksal destek isteyen kadınların büyük bir çoğunluğu barınma ve korunma desteği de istemiş. Hala boşanma, hak aramaya yönelik her atak kadınların korunmaları için bir sebep. Boşanma ve hak arama sanki aileye bir ihanetmiş gibi algılanıyor ve kadınlar korkutuluyor. İhlal edenlerin korkması gerekirken, hakkı ihlal edilenler korku içinde. 43 kadın koruma altına alınmış. Ayrıca  psikolojik destek isteyen kadınların oranı 6,7 ,tıbbi destek isteyen kadınların oranı %6,1, kurumsal destek ve rehberlik isteyen kadınların oranı %5,5, çeşitli sebeplerden dolayı bilgi edinmek isteyen kadınların oranı %3,7’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru nedeni / talep

Sayı

Yüzde

Ekonomik destek (parasal)

71

43,6

İş bulma

53

32,5

Ekonomik destek (ayni)

35

21,5

Hukuksal destek

34

20,9

Korunma

22

14,0

Barınma

21

12,9

Psikolojik destek

11

6,7

Tıbbi destek

10

6,1

Kurumsal destek / rehberlik

9

5,5

Bilgi edinme

6

3,7

Eğitim talebi

1

0,6

Diğer

4

2,5

Toplam

163

100

Başvuran bir kişinin birden fazla talebi olduğu için bu tablodaki toplam sayı 163’ten fazla çıkmaktadır. 

 

Görüşmede Belirlenen Sorun Alanlarına Göre Kadınlar:

163 kadından 75’inin şiddet hikâyesi bulunmaktadır. Ancak kadınlar yaşadığı şiddeti hayatının akışının ya normal bir parçası olarak görmekte ya öncelikli sorun olarak görmemektedir. Şiddetin adalet üzerinden çözümünden ziyade yöntemler geliştirmek de mümkündür. Kadınların bir kısmı para kazanmaya öncelik vermekte, bir kısmı da yaşamını güvence altına almak için acil çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Her 100 kadından 8’i can güvenliği riskiyle karşı karşıyaydı. Tablodaki 21 kadın gazete ve televizyonlarda yaşamı sonlandırıldığı haberlerin içinde yer almaktan kendilerini kurtarabilmek için gerekli adımları atabilmişlerdir.  

 

Görüşmede belirlenen sorun alanları

Sayı

Yüzde

Ekonomik sorunlar

147

58,8

Şiddete maruziyet

75

30

Sığınma / korunma gereksinimi

21

8,4

Diğer

7

2,8

Toplam

250

100

Başvuran bir kişinin birden fazla sorunu belirlendiği için bu tablodaki toplam sayı 163’ten fazla çıkmaktadır. 

Maruz Kaldığı Şiddet Türlerine Göre Kadınlar:

 

Ekonomik şiddet yaşayan kadınların oranı %41, sözel/psikolojik şiddet yaşayan kadınların oranı %27, fiziksel şiddet yaşayan kadınların oranı %22 iken cinsel şiddet yaşayanların oranı %8’dir.

 

Farklı şiddet türlerine maruziyet*

Sayı

Yüzde

Fiziksel şiddete maruz kalan

34

22

Sözel / psikolojik şiddete maruz kalan

41

27

Ekonomik şiddete maruz kalan

61

41

Cinsel şiddete maruz kalan

12

8

Toplam

163

100

* Başvuru sırasında saptanan sorun kapsamında, şiddetin türlerine göre dağılımı

 

 

 MÜLTECİ VE SIĞINMACI BAŞVURULARI

 

1- Danışma Merkezine başvuran mültecilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı

            Afganistan :             210

            İran :                         25

            Irak :                           3

            Diğer / bilinmeyen:     2

 

2- Başvuruda bulunan mültecilerin yaş dağılımı

            10 – 19 yaş :               24

            20 – 29 yaş :                82

            30 – 39 yaş :                77

            40 – 49 yaş :             40

            50 ve üzeri yaş:         17

 

3- Başvuruda bulunan mültecilerin en sık başvuru nedenleri:

 

-          Dilekçe yazdırmak

-          Resmi kurumlardaki işlerin yürütülmesi için destek ve rehberlik talebi

-          Ekonomik yardım (iş bulma desteği, kira desteği, kömür yardımı vb) talebi

-          Sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar için yardım talebi

-          Şiddete maruziyet ve çeşitli nedenlerle barınma talebi

 

(Bu sayılan başvuru nedenleri en sık olandan başlayarak sıralanmıştır; ancak kayıtlardaki bilgi notlarında bu konularla ilgili bilgiler iç içe olduğu için tam bir sayısal döküm yapılamıyor.)

Okuma Sayısı : 700
 
BASIN AÇIKLAMA
PRATİK BİLGİLER
İNSAN HAKLARI
film izle sex turk porno erotik mac ozeti jigolo arayanlar dizi izle sevisme videolari seo